วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อสุภะ 10

นื้อหา บทที่1 อสุภะ 10
 • 1.1 ความเป็นมา
 • 1.2 ความหมายของอสุภะ
 • 1.3 วิธีการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน
  • 1.3.1 วิธีการไปดูอสุภะ
  • 1.3.2 วิธีการพิจารณาอสุภะด้วยอาการ 11
 • 1.4 วิธีการเจริญอสุภะ 10 เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
 • 1.5 ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของการเจริญอสุภะ
 • 1.6 อสุภะ 10 เป็นสัปปายะของราคจริต
 • 1.7 ตัวอย่างบุคคลที่เจริญอสุภกัมมัฏฐาน
 • 1.8อานิสงส์ของการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน

http://book.dou.us/doku.php?id=md407:1http://www.youtube.com/watch?v=ck_S2zNj_Zw

วิปัสสนา คือ ความเห็นแจ้ง คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริงของสรรพสิ่ง ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ (อนิจจัง- ความไม่เที่ยง ทุกขัง- ความ เป็นทุกข์ อนัตตา- ความไม่เป็นของใคร ไม่อยู่ในบังคับบัญชา ของใครทั้งสิ้น) อันสามารถค่อยๆ ช่วยถอนความหลงผิดรู้ผิดใน สรรพสิ่งเสียได้ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัด ภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่เค้าเป็นของเค้าเอง)